Оборотна ведомост

Синтетична – салдата и оборотите са обобщени на ниво цифрова сметка, съответно до четвърти или трети разряд (или друг по-висок или по-нисък разряд), в зависимост от нуждите на счетоводителя. 

 


Аналитична – салдата и оборотите са представени отделно за всяка сметка, подсметка и аналитичност на сметка (в т.ч. и поданалитичност), съгласно които се отчитат стопанските операции в предприятието.

 

 

Синтетична или Аналитична с начални обороти – в която се представят и началните обороти по сметките и техните аналитичности. Това се налага в случаите, когато счетоводството на предприятието е повторно заведено през годината и към момента на презавеждането, освен начални салда към началото на годината има натрупани и обороти към момента на повторното завеждане.